Petanque-Klubbens vedtægter


Vedtægter for Helnæs Petanque-Klub

§ 1      Foreningens navn er Helnæs Petanque-Klub (HPK), stiftet d. 18. februar 2000 på Gudmundsdal, Helnæs

§ 2      Klubbens formål er at tjene udbredelsen af og forståelsen for Pétanque-spillet som idrætgren og som social faktor i Helnæs lokalsamfund.

§ 3

Stk. 1: Medlem er enhver, der overholde formålsparagraffen (§2), og som indbetaler det årlige kontingent, der fastsættes på generalforsamlingen.

Stk. 2: Der fastsættes et personligt kontingent eller et husstandskontingent. Det sidstnævnte indebærer ret til at medtage gæster.

Stk. 3: Der kan oprettes en speciel aftale med Helnæs Højskole.

§ 4

Stk. 1: Licens for turneringsspillere løses via HPK i Dansk Pétanque Forbund.

Stk. 2: Man kan kun være turneringsspiller for én klub.

§ 5

Stk. 1: Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2: Alle klubbens medlemmer over 14 år er stemmeberettigede, dog er det kun medlemmer o. 18. år, der kan vælges til bestyrelsen. Der kan på generalforsamlingen kun stemmes ved personligt fremmøde. Kun medlemmer, der ikke er i restance kan afgive stemme.

Stk. 3: Beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal.

Stk. 4: Dog kræver vedtægtsændringer 2/3 af de fremmødtes stemmer, og mindst 1/5 af foreningens medlemmer er til stede.

§ 6

Stk. 1: Den ordinære generalforsamling finder sted hvert år inden 1. maj. Bestyrelsen indkalder med mindst 2 ugers varsel medlemmerne med opslag i Helnæs Brugs.

Stk. 2: Evt. forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde 7 dage før afholdelse af generalforsamling.

Stk. 3: Dagsorden for den ordinære generalforsamling er flg.:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent og stemmetæller
  3. Formandens årsberetning
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af formand (lige år) og kasserer (ulige år)
  8. Valg af  øvrige bestyrelsesedlemmer og suppleant
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Evt.

§ 7      Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen finder det fornødent eller hvis 1/3 af samtlige medlemmer skriftligt afgiver ønske herom. Varslingstid mindst 14 dage.

§ 8

Stk 1: Bestyrelsen består af formand, sekretær og kasserer samt yderligere 2 medlemmer.

Stk. 2: Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år. Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Perioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år – for suppleanten 1 år.

Stk. 3: Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

§ 9      Generalforsamlingen vælger hvert år 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

§ 10

Stk. 1: Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2: Alle medlemmer betaler et kontingent, der fastsættes på generalforsamlingen.

Stk. 3: Revision foretages af revisoren.

§ 11    Klubbens opløsning

Stk. 1: Opløsning af klubben kan kun vedtages på en generalforsamling, og kun hvis 2/3 af foreningens medlemmer ved en urafstemning stemmer for.

Stk. 2: Ved opløsning skal foreningens midler anvendes til et formål efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.

 

Vedtaget ved stiftende generalforsamling d. 18. 2. 2000.

 

Susanne Sørensen

Inge Johanne Ellebæk