Beboerforeningens vedtægter

 

VEDTÆGTER FOR HELNÆS BEBOERFORENING (vedtaget 20. januar 2010)

1. Navn

Foreningens navn er Helnæs Beboerforening.

2. Formål og opgaver

a. at støtte det arbejde, der gøres for at genetablere, bevare og videreudvikle landsbysamfundet og dets miljø og den kultur det repræsenterer.

b. at støtte bestræbelserne på at give borgeren lokal indflydelse, lokalt medansvar og lokale samarbejdsmuligheder.

3. Medlemmer

Som medlem kan optages enhver myndig kvinde eller mand med fast bopæl på Helnæs.

4. Kontingent

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling for det efterfølgende år.

5. Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar måned. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel ved husomdelt meddelelse.

6. Generalforsamlingens dagsorden

Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Forelæggelse af revideret regnskab
  4. Indkomne forslag – disse skal skriftligt være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
  8. Eventuelt

Der føres forhandlingsprotokol ved generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigent og formand.

7. Valg

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Valgperioden er 3 år. Bestyrelsesmedlemmerne afgår efter tur i en turnus på 3, 2 og 2. Suppleanter vælges 2 medlemmer for ét år ad gangen. Ligeledes vælges 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Ved samtlige valg gælder, at hvis der er flere kandidater end der skal vælges, afholdes der skriftlig afstemning. Ved stemmelighed kan der foretages lodtrækning.

Kun medlemmer, der har givet deres tilsagn, kan blive opstillet som kandidater.

8. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen anser det for påkrævet, eller når mindst 25% af medlemmerne ønsker det. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling på samme måde som den ordinære. Generalforsamlingen skal afholdes senest 5 uger efter begæring herom er fremsat.

9. Bestyrelsen

Bestyrelsen skal konstituere sig senest 14 dage efter generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger af sin egen midte formand, næstformand kasserer og sekretær.

10. Bestyrelsens arbejde

Formanden indkalder og leder bestyrelsesmøderne, som afholdes så ofte, der er behov for det.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte udvalg. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er mødt. Formanden fører foreningens korrespondance samt repræsenterer denne udadtil. Næstformanden varetager formandens hverv, hvis denne har forfald. Ved bestyrelsesmøderne fører sekretæren forhandlingsprotokollen, som underskrives af den samlede bestyrelse.

11. Vedtægter

Ændringer af disse vedtægter samt opløsning af foreningen kan kun finde sted på  lovlig indvarslet generalforsamling med en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

12. Foreningens opløsning

Ved foreningens opløsning anvendes formuen efter generalforsamlingens beslutning.

Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 1998 med ændringer af § 5 i 2005, 2006 og 2010.

Dirigent: Jan Christiansen                                                  Formand: Jens Zimmer